Highland Rally informatie

Inschrijven

Leuk dat u interesse heeft in de Highland Rally op 2 juni 2024!

Het inschrijven voor deelname aan de rally is mogelijk vanaf 4 maart 2024 en gaat als volgt:

  1. Ga naar de aanmeldpagina.
  2. Kies voor het 'product': “Startbewijzen Equipes”.
  3. Vul uw gegevens in en kies vervolgens of ook een extra bijrijder meeneemt.
  4. Plaats uw keuze in het winkelmandje.
  5. Extra mogelijkheden: U kunt mensen toevoegen die alleen aan het diner(buffet) deelnemen, zonder dat zij deel uitmaken van een equipe of donatie/sponsoring doen door deze ook in uw winkelmand te plaatsen.
  6. Uw winkelmand betaalt u met iDeal.
  7. U ontvangt een bevestiging per email en ontvangt een factuur via uw mailbox.
  8. U komt op onze mailinglist te staan en wij houden u de komende tijd op de hoogte met nieuws en ontwikkelingen.
  9. Bij de start ontvangt u het vrijwaringsformulier ter ondertekening en uw rallyschild met nummer.

Voor vragen kunt u ons bereiken via rally@lionshoogland.nl.

Programma

De Highland Rally startlocatie wordt via de nieuwsbrief en onze Facebookpagina bekend gemaakt.Onderstaand een overzicht zoals het programma er globaal uitziet. Je kunt ons altijd benaderen voor vragen via rally@lionshoogland.nl

09:30 uur Ontvangst deelnemers.
10:00 uur Briefing
10:30 uu Start met 1 Equipe per minuut.
12:30 uur Lunch
16:30 uur Diner(buffet)/BBQ, prijsuitreiking en aandacht voor het goede doel.
18:30 uur Einde officieel programma. Napraten mag :-).

AVG

Lions Hoogland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.​Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lions Hoogland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Indien u naar aanleiding van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kunt u dit doen via ons E-mailadres rally@lionshoogland.nl.

Reglement

Opzet

Het startveld is een toerklasse. We rijden een eenvoudige en ontspannende kaartleesrit. Er wordt op de openbare weg gereden op een zondag. Houdt u aan de verkeersregels en aan de geldende snelheden. In onze toertocht zit geen enkel snelheidselement, maar het komt wel aan op goed opletten en nauwgezet de instructies volgen. Elke equipe ontvangt een rallyschild dat duidelijk zichtbaar op de auto bevestigd dient te worden.

De rit

De rit bestaat uit twee etappes: één voor en één na de stop. Beide etappes zijn volgens het kaartleessysteem bol-pijl met tussenafstanden en met een kaartleesopdracht.​Met de Redrive GPS app controleert Dutch Rally Events of de juiste route wordt gereden. Het doel is om de letters langs de route op te slaan. Zo laat je zien welkeroute je gereden hebt. Zorg voor een vaste telefoonhouder, zodat je de app goed in zicht hebt. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voorafgaand aan de start dienen beide leden van de equipe een vrijwaringsverklaring te ondertekenen. Zij verklaren tevens dat zij volledig voldoen aan de gestelde en wettelijke verzekeringsvoorwaarden. Inschrijving is pas geldig na ontvangst van dit volledig ingevulde en door beide deelnemers ondertekende formulier.

Startprocedure

Equipes dienen 5 minuten voor hun starttijd gereed te zijn voor vertrek. De interval tussen de equipes is 1 minuut. Volg de aanwijzingen van de Crew.
De werkelijke starttijd kan door uitval afwijken van uw startnummer.

Omleidingen

Onverwachte wegafsluitingen dient u te behandelen als een barricade; dat wil zeggen, dat u een zodanige omleidingsroute construeren, dat u zoveel mogelijk van de oorspronkelijke route rijdt. We doen ons best om dit te vermijden, maar je weet maar nooit.

Route en tijdcontrole

Het traject begint en eindigt bij een tijdcontrole (TC). Het missen van een controlepost wordt bestraft met 100 strafpunten. De controlekaarten zijn digitaal (Redrive App) en worden automatisch naar de rekenkamer gestuurd bij de finish.

Uitvallen

Indien U de rally niet meer verder kunt vervolgen, dan dient de organisatie hiervan zo snel mogelijk in kennis te worden gesteld. Zie voor telefoonnummers van de organisatie hieronder.

Klassementen

Het klassement wordt bepaald door het optellen van de opgelopen punten per geklasseerde equipe. Ook wordt er gekeken naar de tijd die u gereden heeft. Deze dient niet harder te zijn dan 30 km per uur. Aan het eind van de rally wordt een eindklassement opgemaakt.

Samengevat

Deze regels staan in een deelname en vrijwaringsformulier dat iedere deelnemer dient te ondertekenen voor deelname aan de rally. Onderstaand kunt u het voorbeeldreglement van de Highland Rally bekijken. Het reglement wordt jaarlijks (minimaal) geüpdate en tijdig aan de rally deelnemers verstrekt.

Voorbeeldreglement 
Highlandrally

Routesysteem

Bol–pijl met afstanden

De route dient te worden gereden van de bol naar de punt van de pijl. De afstand naar de bol-pijl situatie vanaf de vorige bol-pijl situatie is aangegeven.
Ook de totale afstand vanaf het begin van de bol-pijlinstructie kan zijn aangegeven. Verharde wegen zijn getekend middels een ononderbroken lijn.
Onverharde wegen zijn vaak getekend middels een onderbroken lijn (stippellijn). Inritten naar particuliere terreinen worden als niet aanwezig beschouwd. Doodlopende wegen en/of wegen welke verboden zijn om in te rijden behoeven niet, maar kunnen voor extra oriëntatie wel zijn getekend. Deze wegen zullen dan voorzien zijn van een blokkeringsstreep. Doodlopende wegen kunnen in de route zijn opgenomen maar dan wordt dit in het routeboek duidelijk vermeld. Tussen de bol-pijlopdrachten dient men de doorgaande (hoofd)weg te volgen

Grensbenadering
Pijlen kortste route

Rijd vanaf het aangegeven beginpunt via de genummerde pijlen, in nummervolgorde, de kortste route naar het aangegeven eindpunt. Onder iedere pijl wordt geacht een weg/weggedeelte te liggen. Een pijl dient van voet tot punt zo nauwkeurig mogelijk bereden te worden. Van het aangegeven punt naar de 1e pijl, van pijl naar pijl en van de laatste pijl naar een aangegeven punt dient steeds de kortste route geconstrueerd en bereden te worden. Pijlen of gedeelten van pijlen mogen ook worden bereden als ze nog niet aan de beurt zijn of als ze reeds aan de beurt zijn geweest, maar alleen in voorwaartse richting. Kruisen en raken van pijlen is toegestaan. 

Vanaf het aangegeven beginpunt dient de op de kaart aangegeven grenslijn via de kortste route te worden benaderd naar het aangegeven eindpunt, echter zodanig dat het oppervlak tussen de route en de grenslijn zo klein mogelijk is. De grenslijn mag worden geraakt maar nimmer worden overschreden. Het op een weg/weggedeelte louter heen en weer rijden wordt niet als oppervlakte verkleinend beschouwd. Keren is nimmer toegestaan. De grensbenadering voert zowel over verharde als onverharde wegen. Wegen of samenkomsten van wegen mogen meerdere malen in beide richtingen worden opgenomen als dit voor oppervlakteverkleining zorgt.

Kaartleesopdracht

Het tweede deel bestaat uit een kaartleesopdracht. De opdracht bestaat uit het volgen van de ingetekende pijltjes op de kaart en brengt u zo naar de lunch- dan wel de finish locatie.